OSOBY NA OPRAVU VTZ PLYNOVÝCH SKUPINY A

Základný kurz

s vysokou mierou ohrozenia pracujúcich s nebezpečnými plynmi
 
Základná odborná príprava na opravu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia skupiny A je v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 12 hod.
 
Účastník základnej odbornej prípravy kurzu  získa  písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na opravu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia – skupiny A podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Osvedčenie vydané Technickou inšpekciou.
 
Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpečnostnotechnickými požiadavkami môže len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.
Cena uvedeného kurzu je za 2 skupiny, každá ďalšia skupina naviac je s príplatkom 30,- € bez DPH.
V cene kurzu sú všetky poplatky, vrátane vybavenia osvedčenia a skúšky, ktorú vykonáva OPO.  

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa. Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste so sebou v deň zahájenia kurzu.
V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

31.05.2024

Začiatok:  08:00 hod.    

Skúšky: termín bude určený dodatočne


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2024900

Cena: 264,00 EUR (s DPH)

(220,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu