BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

základný kurz

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so zákonom o BOZP č. 124/2006 Z.z., novela platná od 01.01.2023 z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybraných oblastí, ktoré sú potrebné k úspešnému absolvovaniu skúšok na NIP SR. 

Základný kurz bezpečnostný technik v zmysle schváleného projektu je v celkovom trvaní 176 hod., z toho je 56 hodín e-learning. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Základný kurz bezpečnostných technikov sa uskutoční po dobu štyroch týždňov a končí sa potvrdením o absolvovaní kurzu, ktoré je podmienkou na prihlásenie sa na skúšky na NIP SR.

 

Ako získať osvedčenie - postup.

Účastník po absolvovaní odbornej prípravy si podá žiadosť na NIP o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie BT a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT.
Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.

Ak žiadateľ získal doklad o odbornom vzdelaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole (ďalej „doklad“), tak zašle na NIP žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT, ku ktorej doloží tento doklad spolu s úradne overeným dokladom o vzdelaní a doklad o úhrade správneho poplatku 33€. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii NIP, mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku BT.
Upozorňujeme, že ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku BT je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie BT.

Ako prebieha skúška BT?

Skúška BT sa skladá s písomnej časti a ústnej časti. Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky sú zverejnené na web stránke NIP. V písomnej časti žiadateľ absolvuje test, ktorý pozostáva zo 40 otázok. Test má možnosť žiadateľ absolvovať aj online. Ak je test úspešný na 75 a viac percent, t. j. 30 a viac otázok je vyznačených správne, tak žiadateľ postupuje na ústnu časť skúšky, kde si vyťahuje z troch okruhov otázok po jednej otázke (spolu 3 otázky) a následne odpovedá pred skúšobnou komisiou. Po odpovedi a sčítaní bodov za jednotlivé odpovede má oznámený výsledok skúšky. Ak je úspešný, NIP mu vydá osvedčenie BT. Zoznam vydaných osvedčení BT je zverejnený na web stránke NIP.

V prípade, že skúška na bezpečnostného technika bude neúspešná, žiadateľ má možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky. Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky musí podať do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške.

Termín kurzu

1. týždeň : 16.10. - 20.10.2023
2. týždeň : 30.10. - 03.11.2023
3. týždeň : 13.11. - 16.11.2023
4. týždeň : 27.11. - 01.12.2023

Začiatok: 8:00 hod.

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202328

Cena: 540,00 EUR (s DPH)

(450,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu