BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

základný kurz

Základný kurz bezpečnostný technik v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 176 hod.
OZNAM
Vzhľadom na nejasnosť termínu ukončenia mimoriadnej situácie Vám oznamujeme, že základný kurz Bezpečnostný technik  (v štyroch týždňových blokoch) plánujeme otvoriť formou dištančného vzdelávania. Uvedenú možnosť výuky má naša spoločnosť povolenú aj Národným inšpektorátom práce. Forma výuky bude kombinovaná - nosné témy budú odprednášané videokonferenciou, ostatné budú riešené formou e-learningu. Preto podmienkou účasti na kurze je Vaša možnosť pripojiť sa internetom na videokonferenciu, resp. otvoriť si zaslané e-learningove témy na PC(resp. notebooku, tablete, ...).    V prípade ukončenia mimoriadnej situácie do začiatku kurzu a teda možnosti organizovania hromadných podujatí, kurz bude riešený kombinovane - nosné témy prezenčnou metódou (cca 2/3 kurzu) a ostatné témy formou e-learningu (cca 1/3 kurzu).
 
V zmysle zákona o BOZP č. 124/06 Z.z. v znení nesk. predpisov účastník získa Osvedčenie odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika.
Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. 
Skúšky na autorizovaného bezpečnostného technika je možné robiť až po získaní bezpečnostného technika a dvojročnej odbornej praxi výkonu BT.

Termín kurzu

1. týždeň : 12.04. - 16.04.2021 
2. týždeň : 26.04. - 30.04.2021
3. týždeň : 10.05. - 14.05.2021
4. týždeň : 24.05. - 28.05.2021
Záverečné skúšky: 31.05.2021

Začiatok:           8:00 hod.

 

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202113

Cena: 540,00 EUR (s DPH)

(450,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu