OBSLUHA VTZ PLYNOVÝCH SKUPINY A

Aktualizačná odborná príprava

osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových  s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov)
 
 
Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A)  v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 4 hod.
 
Preukaz na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových  s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale držiteľ preukazu je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov.
 
Pre počítanie času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.
Príklad: ak je preukaz vydaný 20.10.2020, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 20.10.2025, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 21.10.2025 platnosť.

 

Na aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné priniesť Preukaz na obsluhu VTZ.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

 

Termín kurzu

18.04.2024 

Začiatok:   9:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2024801

Cena: 96,00 EUR (s DPH)

(80,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu