TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 30 hod.
AOP je určená pre technikov PO, ktorým končí po 5-tich rokoch platnosť osvedčenia TPO. Podmienkou zaradenia do aktualizačnej odbornej prípravy je predloženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  technika PO, nie staršie ako 5 rokov v deň začatia aktualizačnej odbornej prípravy.
Účastník získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste trvalého bydliska, ktoré zároveň vykonáva aj overenie odborných vedomostí. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.
 
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti TPO po  treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti TPO najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia. Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie  o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.
Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.

Termín kurzu

23.03. - 25.03.2020

Začiatok:           8:00 hod.

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202010

Cena: 156,00 EUR (s DPH)

(130,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu