TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

aktualizačná odborná príprava 

Aktualizačná odborná príprava v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 30 hod.
AOP je určená pre technikov PO, ktorým končí po 5-tich rokoch platnosť osvedčenia TPO. Podmienkou zaradenia do aktualizačnej odbornej prípravy je predloženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  technika PO, nie staršie ako 5 rokov v deň začatia aktualizačnej odbornej prípravy.
Účastník získa potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste trvalého bydliska, ktoré zároveň vykonáva aj overenie odborných vedomostí. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.
UPOZORNENIE OHĽADOM PLYNUTIA LEHOTY V SÚVISLOSTI S COVID-19
Zákon NR SR č. 73/2020 Z.z., v § 77c rieši prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 v súvislosti plynutím lehoty absolvovania AOP, skúšok TPO a pod. 
1. Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 (aj TPO), ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa považujú za osoby s odbornou spôsobilosťou do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. 
2. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 (aj osvedčenie technika PO) sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.                                 
3. Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných pred vyhlásením krízovej situácie počas krízovej situácie neplynú.
 

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti TPO po  treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti TPO najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia. Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie  o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.

Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.

 

Termín kurzu

27. - 29.09.2023 

Začiatok:           8:00 hod.

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202324

Cena: 168,00 EUR (s DPH)

(140,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu