BEZPEČNOSŤ STROJOV A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Odborný seminár 

Odborný seminár zameraný na bezpečnosť strojov, strojových a technických zariadení v prevádzke z hľadiska ich bezpečnej prevádzky a kontroly.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za bezpečnosť strojov a strojových zariadení, prevádzkovateľom strojových zariadení (SZ), konštruktérom a projektantom SZ, pracovníkom servisných firiem, bezpečnostným technikom a inej odbornej verejnosti.

CIEĽOM seminára je poskytnúť 
diskusiu o predbežných právnych aspektoch dopadu prijatia Nariadenia EPaR 2023/1230 o strojových zariadeniach, prijatého 14. júna 2023.

Novým nariadením sa vytvára komplexnejší právny rámec pre uvádzanie bezpečných strojov a strojových zariadení na trh EU a zastrešenie nových rizík spojených s novými technológiami. Nariadenie precizuje rozsah pôsobnosti nariadenia. Zahŕňa napríklad malé vozidlá používané na osobnú prepravu a ľahké elektrické vozidlá, ako sú kolobežky alebo bicykle, keďže sa bežne používajú a mohli by byť pre používateľov nebezpečné.

V nariadení sa v novom znení zosúlaďujú základné požiadavky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ktoré sa v EÚ vzťahujú na strojové zariadenia, podporuje sa voľný pohyb strojových zariadení a zabezpečuje vysoká úroveň bezpečnosti pracovníkov a občanov.

Pravidlá nového nariadenia začnú pre členské štáty a hospodárske subjekty platiť o 42 mesiacov neskôr od prijatia. Nariadenie 2023/1230 o strojových zariadeniach sa uplatňuje od 14. januára 2027.

Týmto právnym predpisom sa ruší smernica EP a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach (MD – Machinery Directive) s účinnosťou od 14. januára 2027. Smernica z roku 2006 bola jedným z hlavných právnych predpisov upravujúcich harmonizáciu základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosť strojových zariadení na úrovni EÚ.

 

PROGRAM:

1. Nový legislatívny prístup na uvádzanie výrobkov na trh – implementácia do legislatívy SR (informácia):
Zákon č. 56/2018 o zhode, zákon č. 60/2018 o technickej normalizácii, zákon č. 55/2018 o informácii o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu

2. Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody (informácia)
Smernica PED, LVD, ATEX, ...

3. Nariadenie 2023/1230 o strojových zariadeniach (Informácia)
Všeobecne porovnanie zmien.
Rozsah pôsobnosti. Vymedzenie pojmov.
Základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pre výrobky patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia (príloha III)
Predpoklad zhody – harmonizovaná norma
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, ...
Postupy posudzovania zhody
Osobitné postupy posudzovania zhody strojových zariadení (príloha I)

4. Diskusia

Termín seminára

05. 06. 2024

Začiatok: 08:00 - 08:30 hod. prezentácia


Miesto konania: JUMA Trenčín s.r.o.

Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202417

Cena:  96,00 EUR s DPH

            80,00 EUR bez DPH

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu