Školenia BOZP a OPP

Školenia, kurzy, odborná príprava

Image

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP a ustanovených pracovných podmienkach.

Image

Ochrana pred požiarmi

Školenie o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Image

Chemické látky

Práca s nebezpečnými chemickými faktormi pri výrobe, manipulácii, skladovaní, preprave, zneškodňovaní, obchodovaní, úprave a inom zaobchádzaní a pri činnostiach kde sa takéto látky vyskytujú prípadne vznikajú

Image

Diizokyanáty

Odborná príprava na prácu s diizokyanátmi v priemyselnom a profesionálnom používaní

Všeobecná odborná príprava / Stredne pokročilá odborná príprava

Image

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Práca, pohyb a iná činnosť, pri ktorej je osoba ohrozená pádom z výšky alebo prepadnutím a zosunutím do voľnej hĺbky.

Image

Protipožiarne hliadky

Školenie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska, resp. protipožiarnej asistenčnej hliadky

Image

Vodiči do 3.5t

Oboznámenie a informovanie o bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovného prostriedku (automobilu) pre vodičov motorových vozidiel do 3.5t

Image

Vodiči nad 3.5t

Oboznámenie a informovanie o bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovného prostriedku (automobilu) pre vodičov motorových vozidiel nad 3.5t

Image

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť

Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť u zamestnávateľa v zmysle zákona o BOZP

Image

Obsluha kovoobrácích, drevoobrábacích a tvárniacich strojov

Základné znalosti so zásadami bezpečnej práce na uvedených strojoch

Image

VR Training: zvládanie požiaru vo virtuálnej realite

Aktívne zapojenie zamestnancov do hasenia pomocou hasiaceho prístroja pre lepšie pochopenie princípov horenia a hasenia. V prípade vzniku reálneho požiaru sú zamestnanci pripravení chrániť životy a zdravie osôb a zvierat, ako aj majetku a životného prostredia.

Image

Školenie zamestnancov pre poskytovanie 1. pomoci

Základné znalosti o poskytovaní 1. pomoci pri úrazoch a život ohrozujúcich stavoch s aktívnym zapojením zamestnancov: KPR na figuríne s vyhodnotením, na dojčati, obsluha AED, Gordonov úder, Heimlichov manéver a iné pomôcky na precvičenie poskytnutia 1. pomoci

flag enUvedené školenia je možné absolvovať po dohode aj v anglickom jazyku.

Listed courses might be given in English.

 

Vybrané typy školení je možné absolvovať aj dištančne – formou videokonferencie alebo e-learningom 

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu