REVÍZNY TECHNIK VTZ PLYNOVÝCH a TLAKOVÝCH

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov a pracovníkov na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) a vyhradených technických zariadení tlakových  v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 8 hod.

OSVEDČENIE  revízneho technika  (§16, vyhl. č. 508/2009 Z..z. v zn.n.pr.), resp. osvedčenie na opravu (§18, vyhl. č. 508/2009 Z..z. v zn.n.pr.)  v zmysle zákona NR SR  č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale držiteľ osvedčenia  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť  osvedčenia predlžuje o ďalších 5 rokov.

Pre počítanie času lehoty platnosti osvedčenia platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.

Príklad : Ak je Osvedčenie  vydané 20.10.2018, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná  najneskôr dňa 20.10.2023, v opačnom prípade Osvedčenie  stratí dňom 21.10.2023 platnosť.

Na aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné priniesť aj Osvedčenie revízneho technika.
Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov. 

Termín kurzu

RT a opravy VTZ plyn, tlak 

podľa záujmu  

Začiatok:  08:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023719   VTZ plyn

Var. symbol: 2023720   VTZ tlak

Cena: 96,00 EUR (s DPH)

(80,00 EUR bez DPH)

DO ON-LINE OBJEDNÁVKY uveďte, o akú AOP revízneho technika sa jedná

- revízny technik, resp. oprava  VTZ plyn

- revízny technik, resp. oprava  VTZ tlak

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu