BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

aktualizačná odborná príprava

Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika  v zmysle zákona  NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT (ABT).
Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť osvedčenia predlžuje o ďalších 5 rokov.
Pre počítanie času lehoty platnosti osvedčenia platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.
Príklad : Ak je osvedčenie BT, resp. ABT vydané 20.10.2018, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 20.10.2023, v opačnom prípade osvedčenie stratí dňom 21.10.2023 platnosť.

Termín kurzu

05. - 06.09.2022 

nasledujúci kurz 05.- 06.05.2022

Začiatok: 8:00 hod.

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202219

Cena: 84,00 EUR (s DPH)

(70,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu