BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

aktualizačná odborná príprava

OZNAM
Vzhľadom na nejasnosť termínu ukončenia mimoriadnej situácie Vám oznamujeme, že aktualizačnú odbornú prípravu BT / ABT plánujeme otvoriť formou dištančného vzdelávania. Uvedenú možnosť výuky má naša spoločnosť povolenú aj Národným inšpektorátom práce. Forma výuky bude  odprednášaná formou videokonferencie. Preto podmienkou účasti na AOP je Vaša možnosť pripojiť sa internetom na PC(resp. notebooku, tablete, ...). V prípade ukončenia mimoriadnej situácie do začiatku AOP a teda možnosti organizovania hromadných podujatí, AOP bude riešená klasicky  prezenčnou metódou.
Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika  v zmysle zákona  NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT (ABT).
Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť osvedčenia predlžuje o ďalších 5 rokov.
Pre počítanie času lehoty platnosti osvedčenia platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.
Príklad : Ak je osvedčenie BT, resp. ABT vydané 20.10.2017, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 20.10.2022, v opačnom prípade osvedčenie stratí dňom 21.10.2022 platnosť.

Termín kurzu

29.04. - 30.04.2021 a 13.05. - 14.05.2021

Začiatok:           8:00 hod.

 

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202115  a  202116

Cena: 84,00 EUR (s DPH)

(70,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu