BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - aktualizačná odborná príprava

Osvedčenie bezpečnostného technika  v zmysle zákona  NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale BT je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na výchovu    a vzdelávanie BT.
Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť osvedčenia predlžuje o ďalších      5 rokov.
Pre počítanie času lehoty platnosti osvedčenia platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.

 

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z.                    od 01. januára 2023.

 

Som autorizovaný bezpečnostný technik. Čo mám robiť, aby som mal platné osvedčenie bezpečnostného technika?

Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza jednotný pojem „bezpečnostný technik“. Osvedčenia bezpečnostného technika bude od 01. 01. 2023 vydávať iba Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“).

To znamená, že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“). Osvedčenia ABT sa meniť nebudú, iba v prípade, ak ABT požiada o zmenu osobných údajov, tak po doručení pôvodne vydaného osvedčenia ABT mu už bude vydané osvedčenie BT.

Som BT. Stratí moje osvedčenie BT platnosť?

Ten, kto má vydané osvedčenie BT do 31. 12. 2022, musí v termíne od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024 získať osvedčenie BT vydané NIP. To znamená, že zašle na NIP žiadosť o vydanie osvedčenia BT, doloží úradne overený doklad o vzdelaní, predloží úradne overené platné osvedčenie BT a správny poplatok vo výške 33€. Následne bude žiadosť predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a tri týždne pred termínom skúšky bude žiadateľovi zaslaná pozvánka na skúšku BT.  V opačnom prípade neabsolvovaním skúšky BT do 31.12.2024  Osvedčenie BT vydané do 31.12.2022 stratí platnosť.

Z dôvodu vyššie uvádzaných lehôt, odporúčame žiadosť o vydanie osvedčenia BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Osvedčenie BT musí byť vydané v roku 2024, nakoľko 01. 01. 2025 pôvodné vydané osvedčenie BT stráca platnosť podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.
Upozorňujeme aj na situáciu neúspešne vykonanej skúšky BT, kedy má žiadateľ možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky v lehote do 6 mesiacoch po neúspešne vykonanej skúške. Lehota oznámiť žiadateľovi termín opakovanej skúšky najmenej tri týždne vopred platí.

 

Termín kurzu

21. - 22.11.2023 

Začiatok: 8:00 hod.

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202330

Cena: 96,00 EUR (s DPH)

(80,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu