VIAZAČ BREMIEN (sk. A - vlastniaci prekaz)

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava viazača bremien (skup. A) v zmysle schváleného projektu je v celkovom trvaní 8 hod.
 
Preukaz viazača bremien v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale viazač bremien  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov.
 
Pre počítanie času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.
Príklad: ak je preukaz vydaný 20.10.2018, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 20.10.2023, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 21.10.2023 platnosť.
 

Na aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné priniesť aj preukaz totožnosti - preukaz viazača bremien.

Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov. 

 

Pozn.
Platí pre vlastníkov preukazu viazača bremien, ktorí podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.         v zn. nesk. predp., Príl. č. 1  II. časť, skup. A, písm. a)  viažu bremená na nasledovných VTZ zdvíhacích
  • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

Termín kurzu

podľa záujmu

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023202

Cena: 48,00 EUR (s DPH)

(40,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu