OBSLUHA VTZ PLYNOVÝCH SKUPINY A

Základný kurz

osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových  s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov)
 
Základná odborná príprava na obsluhu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia skupiny A je v zmysle schváleného projektu je v celkovom trvaní 16 hod.
 
Účastník základnej odbornej prípravy kurzu  získa  písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia – skupiny A podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Preukaz vydaný príslušným inšpektorátom práce.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.
 
V cene kurzu sú všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky, ktorú vykonáva OPO.  
 
Pozn.:
Obsluhovať vyhradené technické zariadenia skupiny Ad, Ag môže osoba, ktorá má platný DOKLAD. Uvedený Doklad môže vydať po overení odborných vedomostí revízny technik PZ. Nemusí absolvovať skúšky u oprávnenej právnickej osoby.
 
Ad        zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových
             nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,
Ag        rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) a lekársky posudok si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené (od zamestnávateľa, lekára) v deň zahájenia kurzu, v prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

dohodou individuálne v našej spoločnosti

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2021800

Cena: 198,00 EUR (s DPH)

(165,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu