BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - zamestnávateľ

Základný kurz bezpečnostný technik - zamestnávateľ v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 16 hod.
V zmysle zákona o BOZP č. 124/06 Z.z. v znení nesk. predpisov účastník získa Osvedčenie odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika.
Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas.
Uvedenú špecifickú odbornú prípravu môže absolvovať len štatutárny zástupca a oprávňuje ho potom vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika na svojich pracoviskách.

Zákon o BOZP, § 22, odst. 6 :
A : Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý (bod B) ak :
  • a)zamestnáva menej ako 5 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP,
  • b)zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.
 
B: Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, je na osobné plnenie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika na svojich pracoviskách odborne spôsobilý, ak :
  • a)získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stredoškolským štúdiom alebo vysokoškolským štúdiom, alebo
  • b)absolvoval špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.
 

Pozn. Návod, ako si zistíte ŠKEČ (štatistickú klasifikáciu ekonomickej činnosti) Vašej firmy :
www.statistics.sk - databázy 
                            - register organizácii
                            - zadáte Vaše IČO
                            - zadáte kontrolný kód

Po odkliknutí sa Vám otvoria údaje o firme - klik na názov firmy, otvorí sa tabuľka, kde si nájdete v riadku Hlavná činnosť päťciferný kód, prvé dve čísla z tohto kódu si nájdete v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Ak v tejto tabuľke toto dvojčíslo nájdete, patríte do firiem s činnosťou s vyšším rizikom, t.zn. môžete vykonávať BT vo vlastnej firme s počtom zamestnancov menej ako 5. Ak tam uvedené číslo nenájdete, patríte do firiem s činnosťou s nižším rizikom, t.zn. môžete vykonávať BT vo vlastnej firme s počtom zamestnancov menej ako 19.

Termín kurzu

podľa záujmu

Začiatok :   08,00 hod. 

 

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2024901

Cena: 300,00 EUR (s DPH)

(250,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu