Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)

Odborný seminár

Odborný seminár, ktorého zámerom je problematika právnych aspektoch smerníc ATEX (skratka označujúca európsku smernicu, ktorá rieši problematiku „prostredia s nebezpečenstvom výbuchu“ - ATmosphères EXplosibles).

Cieľom je aktualizovať legislatívne požiadavky na túto problematiku. Seminár je určený pre prevádzkovateľov / zamestnancov, ktorí majú na starosti prevádzku zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Priestor s nebezpečenstvom výbuchu predstavuje vysokú mieru ohrozenia. Je to priestor, v ktorom sa výbušná atmosféra nachádza alebo sa jej prítomnosť dá predpokladať v množstve vyžadujúcom si osobitné opatrenia pri konštrukčnom vyhotovení, inštalácii a používaní zariadení.

 

PROGRAM:

1. Vyhradené technické zariadenia EZ skupina A písm. e) (vyhláška č. 508/2009 Z.z.)

2. Smernica EP a R č. 2014/34/EU – ATEX I.
    
Technický predpis z oblasti posudzovania zhody – NV SR č. 149/2016  Z.z. – podrobnosti
    o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov
    určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Smernica EP a R č. 1999/92/ES – ATEX II.
    
NV SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
    pri práci vo výbušnom prostredí. 

4. Špecifické požiadavky na prevádzku EZ v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu:
    
Posudzovanie rizika výbuchu
    Prevencia a ochrana pred výbuchom.
    Písomný dokument o ochrane pred výbuchom
    Odborná spôsobilosť pracovníkov. Oboznamovanie zamestnancov
    Pravidelná kontrola alebo skúšky v prevádzke.
    Zásahy do určených výrobkov.

5. Diskusia

Termín seminára

14. 06. 2023

Začiatok: 8:30 - 08:30 hod. prezentácia


Miesto konania: JUMA Trenčín s.r.o.

Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín

Var. symbol: 202318

Cena: 96,00 EUR s DPH

           80,00 EUR bez DPH 

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu