JUMA Trenčín

032 / 743 42 37
0905 / 238 872

juma@juma.sk

OSOBY NA OPRAVU VTZ PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava osôb na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A)  a  vyhradených technických zariadení  tlakových v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 6 hod.

OSVEDČENIE  osôb na opravu, rekonštrukciu, resp. montáž VTZ  v zmysle zákona NR SR  č. 124 / 2006 Z.z.  o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale držiteľ osvedčenia  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť  osvedčenia predlžuje o ďalších 5 rokov.

Pre počítanie času lehoty platnosti osvedčenia platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.

Príklad : ak je Osvedčenie  vydané 20.10.2017, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná  najneskôr dňa 20.10.2022, v opačnom prípade Osvedčenie  stratí dňom 21.10.2022 platnosť.

 

Podmienka - priniesť na aktualizačnú odbornú prípravu preukaz totožnosti, originál osvedčenia, resp. potvrdenia o predchádzajúcom absolvovaní AOP.

Termín kurzu

dohodou  individuálne v našej spoločnosti

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 201917

Cena: 60,00 EUR (s DPH)

(50,00 EUR bez DPH)

DO ON-LINE OBJEDNÁVKY uveďte, o akú AOP osôb na opravu sa jedná

  • osoby na opravu VTZ plyn - osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi), resp.
  • osoby na opravu VTZ tlak - osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu