JUMA

skLegislatívne novinky v BOZP účinné od 1.7.2013

V 2. polroku 2013 vstúpili v oblasti BOZP do platnosti viaceré legislatívne zmeny:

 

1.    Platí novela zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. pr. a ktorými  sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – podrobnejšie 

2.    Vyhláška  MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých stavebných činností
o    Ide o vykonávaciu vyhlášku k zákonu 124/2006 Z.z. v platnom znení a ustanovuje podrobnosti na zaistenie BOZP zamestnancov a aj samostatne zárobkovo činných osôb pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich

3.    Vyhláška MPSVaR SR č. 182/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

 

 

O skupine B·A·D

Skupina B·A·G sa spolu s viac ako 2 800 expertmi v Nemecku a Európe stará o 250 000 prevádzok s 4 miliónmi zamestnancov v najrozličnejších oblastiach prevencie. 2012 činil obrat 181,0 miliónov eur. B·A·D GmbH tým so svojimi európskymi dcérskymi spoločnosťami TeamPrevent patrí k najväčším európskym poskytovateľom prevenčných služieb (ochrana pri práci, zdravie, bezpečnosť, personál). Hĺbka služieb siaha od individuálnych projektov až po komplexné opatrenia outsourcingu. Portfólio skupiny sa dopĺňa rozmanitými ponukami v oblasti konzultácií, ďalšieho vzdelávania a certifikácie. Od 2006 patrí B·A·D GmbH k 100 najlepším TOPJOB podnikom spomedzi nemeckých malých a stredných podnikov.

NOVINKY A OZNAMY
Na prezeranie tejto stránky odporúčame používať internetový prehliadač Mozilla Firefox alebo Google Chrome.
OBSLUHA MOTOROVÝCH NÍZKOZDVIŽNÝCH A VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
OBSLUHA RUČNÝCH MOTOROVÝCH PÍL A MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ
OBSLUHA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ (skúšky cez OPO) - KURIČ, ŽERIAVNIK, POHYBLIVÉ PRACOVNÉ PLOŠINY S MOTOROVÝM POHONOM, ...
OBSLUHA ŽERIAVOV, VIAZAČI BREMIEN
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK A TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
OBSLUHA POĽNOHOSOPDÁRSKYCH, LESNÍCKYCH A STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ
поздравления с новорожденным

PROFIL SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletný servis služieb v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a pracovná zdravotná služba.  Nepodceňujte Vaše zákonné povinnosti a spoľahnite sa na profesionálne služby našej spoločnosti  JUMA Trenčín s.r.o.  

PONUKA SLUŽIEB          

Služby, poradenstvo, vzdelávanie a odborné kurzy pre firmy a jednotlivcov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, z ochrany pred požiarmi, koordinácia bezpečnosti na stavbách, odborné semináre a výkon pracovnej zdravotnej služby.

KONTAKTUJTE NÁS         

jumaJUMA Trenčín s.r.o.

tel: 032 / 743 42 37
mob: 0905 / 238 872
mail: juma@juma.sk

Úvod

S5_BOX