Ochrana osobných údajov
поздравления с новорожденным

Informačná povinnosť pre organizáciu 

Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chráni ich primárne právo európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje  od  25. mája 2018.  Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Prevádzkovateľ teda poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov fyzických osôb v súlade s vyššie uvedenou legislatívou v rozsahu:

1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:  JUMA Trenčín s.r.o.
Adresa:              Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
IČO:                   36 365 289
Kontaktné údaje: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: 032 / 743 42 37

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 0910 905 154

3.  Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ- každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľ- akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Zodpovednáosoba - osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.
 • Osobné údaje - akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Príjemca- fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.
 • Účel spracúvania - vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
 • Spracúvanieosobnýchúdajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
 • Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

4.  Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:
a)      splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
b)      plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
c)      účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom  o ochrane  osobných  údajov,  v súvislosti
         s monitorovaním  priestorov  budov a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia
         a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií
         alebo preneseného výkonu štátnej správy,
d)      základe súhlasu dotknutej osoby.


5.Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 

a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti zákazníckej agendy je plnenie  povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvných   
    a predzmluvných vzťahov. Poskytnutie osobných údajov zmluvného alebo predzmluvného partnera – fyzickej osoby je nevyhnutnou podmienkou
    na naplnenie účelu spracúvania od jeho objednania, cez realizáciu až po dodanie tovaru alebo služby. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. 
    Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany. 

b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov 
   (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov
   (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných
    údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, audítor a advokát, ÚOOÚ.

c)  Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach
     mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, podklady o vzdelaní, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči
     orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých
     ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov
     v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie   
     stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných
     povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda
     v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce, Zákona o pedagogických a odborných
     zamestnancoch a Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade
     neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto
     príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne,  Daňový úrad,  zriaďovateľ, Inšpektorát práce, subjekt
     zabezpečujúci štatistiku, ÚPSVR, Orgány štátnej správy SR a obce, vzdelávacie agentúry a školitelia,  subjekty zabezpečujúce poštové služby,
     subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej
     serveroch sú osobné údaje uložené, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori,  Ministerstvo spravodlivosti,
     ÚOOÚ a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.

i)  Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP, PO a PZS je plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia
    školení, evidencia pracovných úrazov, školení, OOPP, posudkov o zdravotnej spôsobilosti, lekárske prehliadky. Právnym základom spracúvania
    osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
    (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP č.124/2006 Z.z., Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., zákona o inšpekcii práce č. 125/2006
    Z.z., Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z.z., Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.,  Zákona o povinnom
    zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 381/2001 Z. z.). Osobné údaje zamestnanca budú
    poskytované týmto príjemcom: externí partneri zabezpečujúci BOZP a VZS, PZP , PO, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce
    a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, ÚOOÚ. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.
    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

j)  Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) 
    Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach . Poskytnutie osobných údajov je zákonnou
    povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Štátny archív, Slovenská pošta, spoločnosť,
    na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehota uchovávania osobných údajov je 30 rokov. 

k) Účelom monitorovania priestorov je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto
    priestore, prevencia sociálne patologických javov, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich
    bezpečnostných incidentov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou
    v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo
    na ochranu zdravia fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Lehota uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov
    je 15 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

l)  Účelom evidencie a kontroly jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa je ochrana majetku v monitorovanom
    priestore, ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj ochrana verejného poriadku. Právnym základom spracúvania
    osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa
    je právo na ochranu majetku a právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného
    bezpečnostného opatrenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 1 rok. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy,
    orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

m) Účel spracúvania osobných údajov pre potreby prijímania a odosielania zásielok je agenda došlej a vyšlej pošty. Právnym základom je zákon
     č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okruh dotknutých osôb sú osoby, ktoré poštu odosielajú
     alebo im bola pošta od prevádzkovateľa zaslaná. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Lehota uchovávania je 3 roky.
     V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ, ÚOOÚ

n) Účelom spracúvania agendy vybavovaniažiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov je vybavenie
    žiadostí dotknutých osôb v zmysle § 19 až 21 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, kde dotknutou osobou je akákoľvek fyzická
    osoba, ktorá zašle žiadosť o poskytnutie informácií prevádzkovateľovi. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby .
    Lehota uchovávania je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, ÚOOÚ.

o) Účelom spracúvania agendy oznamovania protispoločenskej činnosti je vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
    opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    pričom dotknutými osobami sú fyzické osoby – podávatelia podnetu a osoby označené za možných porušovateľov zákona, lehota uchovávania
    je 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, orgány činné
    v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ. Lehota uchovávania je 10 rokov.

p) Účelom agendy vybavovania súdnych sporov je  vybavovanie priestupkovej a sporovej agendy podľa osobitných zákonov, najmä zákona
    č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
    zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, dotknutými osobami sú fyzické osoby žiaci, zákonní zástupcovia,
    zamestnanci a iné osoby. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta,
    orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ. Lehota uchovávania je 10 rokov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa . Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je  v takomto  prípade  dobrovoľné.  Ak  sa  osobné  údaje  spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci,...) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú  v registratúrnom   pláne   v súlade   so   zákonom 
č.   395/2002   Z.   z.   o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh prevádzkovateľa
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči prevádzkovateľovi

Kvalita osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

6.  Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:
a)     právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
b)     právo na prístup k osobných údajov,
c)     právo na opravu osobných údajov,
d)     právo na výmaz osobných údajov,
e)     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f)       právo na prenosnosť osobných údajov,
g)     právo namietať spracúvanie osobných údajov,
h)     právo  na  neuplatňovanie  rozhodovania  založeného  na  automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

a)     účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
b)     kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
c)     identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
d)     dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)     zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
f)      informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,
        alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
g)     informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
h)     informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
a)      už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
b)      dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne
         oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
d)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie
         o nezákonnom spracúvaní,
e)      dôvodom  pre  výmaz  je  splnenie  povinnosti  podľa  zákona,  osobitného  predpisu  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
         viazaná. 

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.
Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:
a)      namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného
         na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)      Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d)      namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií
         alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody
         na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu  štátnej správy zverenej  prevádzkovateľovi.
Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:
a)      uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií
         alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi,
b)      vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
c)      vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.
Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva  spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Spôsob uplatnenia práv

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:
a)      písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu: Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
b)      elektronicky na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
c)      telefonicky na tel. č.: 032 / 743 42 37
d)      osobne na  sídlo organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:
a)     si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade
        s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b)     žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej
        osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo
        na  uskutočnenie  požadovaného  opatrenia,  alebo  odmietnuť  konať na základe žiadosti. 

Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.

 V Trenčíne dňa 24.5.2018

PRÍLOHA  K  INFORMÁCIÁM O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÝCH PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA 

Lehota uchovávania osobných údajov

 

VECNÝ OBSAH

LEHOTA

ULOŽENIA

 

Všeobecná agenda

Počet rokov

 

Bežná korešpondencia

3

 

Porady

 

 

Operatívne porady riaditeľa

5

BOZP a OPP, Civilná obrana

 

Úrazy

 

Doklady o náhrade škody pri pracovných úrazoch

5

Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov

5

Záznamy o RPÚ a ŠÚ a správy o vyšetrení príčin závažných pracovných úrazov

A-5

Dokumentácia o školeniach o OPP a BOZP (organizácie s oprávnením NIP) 

5 (10)

Dokumentácia o BOZP a OPP

5

Civilná obrana

5

Ekonomická agenda

 

Interné doklady – finančné účtovníctvo

10

Mzdy

 

Podklady pre zostavenie miezd

5

Evidencia dochádzky

3

Evidencia dovoleniek, pracovné voľno

3

Evidencia náhradného voľna a nadčasov, príplatky

3

Exekúcie, zrážky

3

Sociálna poisťovňa

 

Sociálna poisťovňa – mesačné výkazy

10

Sociálna poisťovňa – PN

5

Sociálna poisťovňa – MD, RD

5

Zdravotná poisťovňa

 

Zdravotná poisťovňa – mesačné výkazy

10

Ročné vyúčtovanie ZP, listy ZP, reklamácie

10

Daňové výkazy – mzdy

 

Daňové výkazy mesačné - prehľady

10

Ročné zúčtovanie dane (RZD)

 

RZD – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

10

RZD – žiadosť o vykonanie RZD

10

Potvrdenie o príjme

10

Potvrdenie o zaplatení dane

10

Výplatné listiny

10

Bežná korešpondencia

3

Zmluvy

 

Dodávateľské

5

Odberateľské

5

O spolupráci

5

Nájomné

5

Verejné obchodné súťaže

5

Verejné obstarávanie

5

Hospodárska agenda

 

Verejné obstarávanie

5

Základná evidencia

10

Pomocná evidencia

5

Energia

 

Elektrická - prihlášky, odhlášky

5

Voda - prihlášky, odhlášky

5

Komunálny odpad - prihlášky, odhlášky

5

Hospodársko-finančné veci

 

Administratívne dohody

5

Inventarizácia

 

Znalecké posudky

5

Vyradenie majetku

5

Likvidácia majetku

5

Koncesné obstarávanie

 

Vyhlásenie verejného výberového konania

5

Priame zadanie

5

Personálna agenda

 

Osobný spis zamestnanca -  obsahuje nástupné dokumenty, výstupné dokumenty a zmeny počas trvania pracovného pomeru, Sociálna poisťovňa – prihlášky, odhlášky a ELDP, ...

70

(od narodenia)

Platová inventúra zamestnancov

10

Výpis elektronickej dochádzky

3

Žiadosti o prijatie do zamestnania

1

Mzdové listy

50

Dohody

 

Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti

70

(od narodenia)

Dohody študentov o brigádnickej činnosti

10

Výberové konania, dokumentácia k výberovému konaniu

5

Agenda – Zamestnanecké preukazy

5

Kontrola

 

Kontroly v organizácii

 

Vonkajšie

10

Vnútorná finančná  kontrola

10

Petície

10

Sťažnosti, podnety a oznámenia

10

 

Povolené spôsoby bezpečnej komunikácie pri spracúvaní osobných údajov

V zmysle  GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z. z. pričom obe normy sú účinné od  25.5. 2018.
Organizácia JUMA Trenčín s.r.o. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si Vás dovoľujem požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona  elektronickú komunikáciu zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinní Vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť naspať.
Výnimka z použitia zabezpečenej komunikácie (e-mail, telefón) sa vzťahuje na prípady, kedy je potrebné okamžite konať na odvrátenie konkrétneho ohrozenia života a zdravia osôb alebo zabráneniu materiálnym škodám značného rozsahu.

Do času, kým nebudete mať nastavené všetky zákonom nastavené opatrenia, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám požadované dokumenty opätovne zaslali prostredníctvom: e-mailu so zašifrovanými prílohami alebo doručenou zásielkou prostredníctvom  pošty, kuriérom alebo doručili osobne.

 

Žiadosti do zamestnania

V prípade zasielania Žiadostí do zamestnania uchádzačmi na konkrétne pracovné ponuky platia rovnaké podmienky na  spracovateľskú operáciu zasielanie žiadostí  ako je definované vo vyššie uvedených prípadoch. Povolený rozsah osobných údajov uchádzača  uvádzaný v žiadosti je nasledovný – titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefonický a e-mailový kontakt, rok narodenia, dosiahnuté vzdelanie a špecializované kurzy, priebeh doterajších zamestnaní, osobné schopnosti pre uvedenú pracovnú pozíciu. K žiadosti uchádzač nepripája žiadne fotokópie dokumentov ani osobné údaje uvedené  nad rozsah požadovaných údajov. V opačnom prípade takéto údaje alebo dokumenty nebudú ďalej spracúvané, budú vyradené a zlikvidované.

 Za pochopenie ďakujeme.

 

Poučenie o právach dotknutých osôb                                                                                                     

Vážení zákazníci, 

aby ste si mohli kúpiť alebo používať naše produkty spracúvame vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.  

Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom.     
     Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

b) Právo na opravu Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne
    alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  

c) Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať
    kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme,
     vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

e) Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo CSV),
    ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti
    priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

f) Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete
    namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho
    oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.  

Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vašu žiadosť nám môžete poslať: 

 • poštou na adresu sídla prevádzkovateľa : JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24
 • e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Každou vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Poskytovanie informácií a vybavovanie žiadostí je bezplatné. Pokiaľ ale ako dotknutá osoba zašlete tú istú žiadosť opakovane, pričom táto bude zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, máme právo:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia,
 • odmietnuť konať na základe vašej žiadosti.

 Tento dokument nadobúda platnosť dňom 25.5.2018.

V Trenčíne dňa 22.5.2018

 

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

Dolu podpísaný/-á                                                                                                                            
Meno a priezvisko: .............................................
Bydlisko: .............................................................

 týmto namietam spracúvanie mojich osobných údajov prevádzkovateľa ..................., za účelom: 
....................................................................................................................................................

Spracúvanie mojich osobných údajov namietam z nasledovných dôvodov: /popíšte dôvody, prečo nechcete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali/ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

    rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;

    iným spôsobom: ....................................................

 

Poučenie:
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a žiadať o nápravu na súde. 

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade kladného vybavenia žiadosti, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na daný účel. 

Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať. 

Tento dokument po vyplnení odošlite na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa – JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín alebo na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

V  ............................., dňa  ............................                                           

                                                                                                ...............................................                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                        podpis dotknutej osoby


Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov


Dolu podpísaný/-á 
Meno a priezvisko: ......................................................
Bydlisko: ......................................................................

týmto žiadam  prevádzkovateľa o /začiarknite o čo žiadate/

prístup k mojim osobným údajom (Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.), 
opravu mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame.),
vymazanie mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.),
obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.),
prenos mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné údaje v elektronickej forme ako súbor XLS alebo CSV.).

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

      rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;

      iným spôsobom: .....................................................

Poučenie: 
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a žiadať o nápravu na súde. 

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať. 

Tento dokument po vyplnení odošlite na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa – JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín alebo
na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 
V .............................., dňa ..........................
                                                            
                                                                                                                     
                                                                  ..............................................                                                                                                                                                                                     podpis dotknutej osoby