O nás
поздравления с новорожденным

kurzSpoločnosť JUMA Trenčín s.r.o. vznikla v roku 2006, avšak základy spoločnosti vznikli už v marci 1994, keď firma začínala ako fyzická osoba v oblasti služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). V roku 2006 z dôvodu legislatívnych zmien pri výchove a vzdelávaní vzniká spoločnosť JUMA Trenčín s.r.o., ktorá postupne preberá záväzky pôvodnej firmy ako v oblasti výchovy a vzdelávania, tak aj v oblasti bezpečnostnotechnickej služby a služieb ochrany pred požiarmi.

 

Hlavné zameranie firmy:

 

  • jumavzdelávanie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z ochrany pred požiarmi
  • kompletné služby dodávateľským spôsobom pre organizácie v zabezpečovaní služieb BOZP a OPP - výkon funkcie bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany
  • odborné kurzy a semináre z BOZP
  • základná a daľšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
  • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a OPP, spracovanie prevádzkovo- bezpečnostných smerníc a pravidiel z BOZP, zavádzanie systémovej inšpekcie práce
  • koordinácia bezpečnosti na stavbách v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov
  • poradenstvo ohľadom odpadového hospodárstva (OH)
  • predaj hasiacich prístrojov a bezpečnostných a požiarnych značiek

 

Všetky aktivity firmy v oblasti výchovy a vzdelávania z bezpečnosti a ochrany práce sú riadne akreditované Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom vnútra SR, kde na každú ponúkanú vzdelávaciu aktivitu vlastníme predpísané oprávnenie.


Vzhľadom na špecifickosť tejto problematiky máme lektorov ako interných, tak aj externých, kde každý jeden z nich spĺňa príslušnú kvalifikáciu a odbornosť. Zamestnanci našej spoločnosti sú autorizovaní bezpečnostní technici a technici požiarnej ochrany, revízni technici, čím je zaručená kvalita a objektivita v oblasti ponúkaných služieb.


Ing. Viliam Varhaník
konateľ s.r.o.